SHEN Ziyu
Chairman & CEO
SU Jing
Co-founder & President
ZHANG Yadong (Adam)
EVP & CTO
HUANG Zhipan
EVP & President of Smartphone BU
QI Weimin
CFO & Head of Finance
WANG Yong
EVP & Head of Strategic Planning